در گمنامی هم مشترکیم ..

تو پلاکت را گم کرده ای و من هویتم را ...!