http://upload7.ir/images/55349519522223174613.jpg

وقتی در کوه های پر از برف راه می رفتم، چشمم به سنگری از برف افتاد که رزمنده ای در آن آتش روشن کرده بود.

به او گفتم:
چطوری این همه سرما را تحمل می کنید؟
سرباز گفت:
«وظیفه مان را انجام می دهیم، کشته شویم یا زنده بمانیم باید به وظیفه مان عمل کنیم.»